Obchodné podmienky

1.Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné  obchodné podmienky (ďalej len podmienky) platia pre nákup v internetovom obchode www.tork-gastrobal.sk .  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom, zákon č. 22/2004 Z.z  o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 284/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a  zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a   zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,  prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.


Prevádzkovateľ obchodu:
GASTROBAL s.r.o.

Nová 519/1,

059 42  Gerlachov


IČO: 46841075
DIČ: 2023606189

IČ DPH : SK2023606189


Spoločnosť je platiteľ DPH.. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 26740/P-Zbl,  ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").


2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.tork-gastrobal.sk   sú záväzné a sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápané ako zmluvy uzavierané na diaľku. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a predpísaných údajov.


Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu odoslania objednávky kupujúcim a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať. Vzniknutú zmluvu /vrátane dohodnutej ceny/ možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Kupujúci potvrdzuje predávajúcemu odoslaním objednávky, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu objednávky.  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.


3. Ceny tovaru

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky môže overiť na stránke doprava. Pri všetkých cenách sú uvedené ceny bez DPH + ceny s 20% DPH.

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý  zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky či doporučeným listom. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a je povinný si pri preberaní tovaru doklad prekontrolovať. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platba vopred na účet, platba dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu alebo platba kreditnou kartu. Každá objednávka je záväzná podľa našich obchodných podmienok.


V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považovať za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy". Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 10 EUR.


V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a celková cena objednávky bude zaťažená dvojnásobným poplatkom za poštovné.


4. Dodacia lehota a doprava tovaru

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, kde si ho môže osobne prevziať.


Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 5 pracovných dní  ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 30 dní od vzájomnej dohody.

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja.


Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.


5. Reklamácia tovaru a záručné podmienky

Kupujúci je povinný prezrieť dodaný  tovar a neporušenosť obalu bezprostredne po jeho prevzatí.

Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, odmietnite tovar prevziať. Kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zároveň kupujúci kontaktuje odosielateľa (internetový obchod) telefonicky alebo e-mailom.  Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať.  Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, každý tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.


Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.  Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Tovar sa zasiela doporučeným balíkom nie na dobierku na našu adresu. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis vady. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predajcu e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar následne zašle v pôvodnom obale (najlepšie originálnom) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1, 059 42  GerlachovOdporúčaný postup pri poškodenom obsahu prevzatej zásielky, ktorá nevykazovala známky poškodeného obalu:


Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia obalu, adresát potvrdil preberací protokol od dopravcu, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Kupujúci je povinný bezodkladne skontrolovať obsah zásielky a prípadné závady a poškodenie tovaru hlásiť prepravcovi, najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave, vrátane obalov a výplní. Vzhľadom k charakteru tovaru (sklenené produkty, keramika, porcelán) odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal nevykazuje známky poškodenia. Ak dôjde k takejto nepríjemnej situácii, bezodkladne kontaktujte dopravcu a zároveň nás na tel. čísle 052 - 77 581 37, 77 581 33, 0903 600 726, 0910 600 750, prípadne emailom.  Výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie. Situácia bude vyriešená čo v najkratšom možnom čase. 


Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.


V prípade reklamácie Vás poprosíme vyplniť Reklamačný list, ktorý je na našej stránke. 


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:


V Zmysle ustanovenie § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo dostúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. odo dňa prevzatia tovaru. V prípade vrátenia tovaru do 14 kalendárnych dní, hradí poštovné súvisiace s vrátením tovaru, kupujúci, teda zákazník. Kupujúci je povinný odstúpiť od zmluvy tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu gastrobal@gastrobal.sk, alebo písomne na adresu: GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42  Gerlachov, a to najneskôr do 14 dní odo doručenia tovaru.  Kupujúci v e-maile uvedie číslo a dátum objednávky, číslo faktúry, svoje meno, priezvisko a číslo účtu, kam majú byť peniaze vrátené a  zároveň vyplní  formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na našej stránke.  Kupujúci je povinný tovar poslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Tovar je potrebné dobre zabaliť, aby sa pri preprave nepoškodil. Tovar je potrebné zaslať späť spolu s faktúrou, návodom (ak bol súčasťou dodania) a s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru na náklady kupujúceho. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu, dodanie alebo poštovné najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší ponúkaný spôsob dopravy. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel  medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným spôsobom ponúkaným predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe za tovar. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na spôsobe vrátenia platby.


Kupujúci odoslaním objednávky, potvrdzuje predávajúcemu, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.


7. Zrušenie objednávky:

Zákazník má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu zabalenia zásielky. Túto skutočnosť je zákazník povinný oznámiť buď e-mailom, alebo telefonicky.


· v prípade, že objednávka bola už vybavená a bola expedovaná, budú zákazníkovi vyúčtované náklady spojené so zabalením a expedovaním.


· v prípade, že zákazník zruší objednávku pred zabalením či expedovaním, nebude účtovaný žiadny poplatok.


8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.


Spoločnosť Gastrobal s.r.o.nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne spoločnosti Gastrobal s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb spoločnosti Gastrobal s.r.o., zúčastňuje sa prieskumov, zúčastňuje sa hlasovania atď.  Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane, okrem prípadov keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát. Spoločnosť Gastrobal s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad: meranie návštevnosti, počet užívateľov, ktorí si pozreli  reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivé bannery, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy - vždy ako štatistický prehľad, nie menovite. Užívatelia by tiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a spoločnosť Gastrobal s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť. Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o používateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.


Na žiadosť užívateľa podnikne Gastrobal s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.


9. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 


10. Záverečné ustanovenie

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. 


Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na: gastrobal@gastrobal.sk


Kontaktné údaje predávajúceho:

GASTROBAL s.r.o., Zodpovedný vedúci: Slavomír Bednarčík

Kontakt: 052 - 77 581 37, 77 581 33, 0903 600 726, 0910 600 750  

e-mail: gastrobal@gastrobal.sk


Fakturačná adresa:

GASTROBAL s.r.o.

Nová 519/1

059 42  Gerlachov 


Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.06.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce nákupné podmienky. 

Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. 


Copyright©2018 - Gastrobal | Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok: Reklamná agentúra DANMO