Ochrana osobných údajov

Záujemca – ako dotknutá osoba týmto bez výhrad, jasne a zrozumiteľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, z dôvodu záujmu o využívanie služieb prevádzkovateľa (GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42  Gerlachov, IČO: 46841075, DIČ: 2023606189, IČ DPH : SK2023606189 podľa §4), v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt. Súhlas je udelený na dobu 12 mesiacov.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
 
Tento udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
 
Emailová adresa pre odvolanie udeleného súhlasu: gastrobal@gastrobal.sk
Poštová adresa pre odvolanie udeleného súhlasu: GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42  Gerlachov


Informácia o spracovaní osobných údajov zákazníkov spoločnosti


Úvodné informácie 

1. Správca údajov

    GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42  Gerlachov,

    IČO:  46841075, registrácia vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26740/P

    (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)  


spracúva osobné údaje svojich zákazníkov/ odberateľov spoločnosti osobne na prevádzke spoločnosti a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES(ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“),a za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú konkrétnemu právneho základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

Táto informácia obsahuje jednak transparentné informácie v zmysle ustanovenia článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach odberateľov/zákazníkov ako dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia.

2. Účel spracúvania osobných údajov


Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke služieb alebo diela, prípadne iným spôsobom pri uzatvorení právneho vzťahu so spoločnosťou alebo v priebehu jeho trvania, sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaných služieb a diela.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

A. Uzavretie a plnenie zmluvy, predzmluvné vzťahy

Poskytnutie Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné za účelom uzatvorenia zmluvy o dielo alebo inej zmluvy týkajúcej sa dodávky diela alebo služieb, ktoré si v spoločnosti objednáte, ako aj za účelom dodania objednaného diela alebo služieb.

 

B. Zákonná povinnosť

Po realizácii dodávky diela alebo služby ďalej spracúvame osobné údaje zákazníkov z dôvodu plnenia povinností uchovávať určité údaje v dobe stanovenej právnymi predpismi. Ak teda právny predpis stanovuje dobu, počas ktorej musí spoločnosť uchovávať osobné údaje zákazníkov, budú tieto údaje spracúvané a uchovávané aj po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

3. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov


Osobne poskytnuté osobné údaje

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje spoločnosť zásadu minimalizácie spracúvaných údajov a spracúva iba tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zaslaných objednávok, resp. vyplývajúcich zo zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, t. j. za účelom dodania objednaných služieb alebo diela. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu:

- Meno a priezvisko

- E-mail

- Telefónne číslo

- Adresa trvalého pobytu, príp. fakturačná a dodacia adresa.

 
Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

4. Príjemcovia osobných údajov


V prípade doručovania služby alebo diela vo fyzickej alebo papierovej forme môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (t. j. meno, priezvisko, dodacia adresa) poskytnuté kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s..

Bez poskytnutia osobných údajov kuriérskej službe alebo spoločnosti Slovenská pošta, a.s. by nebolo možné doručenie objednaného tovaru na zákazníkom zvolenú adresu. Spoločnosť môže byť ďalej povinná poskytnúť osobné údaje účtovnej spoločnosti, audítorovi, daňovému poradcovi alebo advokátovi, ak tak ustanovuje právny predpis alebo zmluva, prístup k osobným údajom tak môžu mať v nevyhnutnom rozsahu i táto osoba.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov


Doba uchovávania, resp. spracúvania osobných údajov zákazníkov je nasledujúca:

    uchovávanie po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
    uchovávanie po dobu stanovenú právnymi predpismi, predovšetkým daňovými a účtovnými predpismi.

 

6. Práva zákazníka ako dotknutej osoby


    požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
    požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
    požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;
    požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
    požadovať od spoločnosti prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
    podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.

 

7. Ďalšie informácie


Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracúvané na iných právnych základoch ako je súhlas s ich spracovaním. Údaje, ktoré zákazník poskytuje, sú vyžadované za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností, a preto súhlas zákazníka na ich spracovanie nevyžaduje. V prípade neposkytnutia údajov by totiž spoločnosti bolo znemožnené plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z objednávky zákazníka. Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje spoločnosti:

    GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, 059 42  Gerlachov
    IČO:  46841075     

    Telefón: 0903600726

    Zodpovedná osoba za ochranu OÚ: Slavomír Bednarčík

Copyright©2018 - Gastrobal | Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok: Reklamná agentúra DANMO